Anasayfa / Genel / Unutulan Sigorta Paralarını Geri Alma Son Gün 15 Haziran 2019
sigorta paraları nasıl geri alınır 2019
sigorta paraları nasıl geri alınır 2019

Unutulan Sigorta Paralarını Geri Alma Son Gün 15 Haziran 2019


Banka hesaplarında unutulan paralar gibi sigorta birikimleri kapsamında da her yıl milyonlarca lira vatandaşlar tarafından unutuluyor. Hayat sigortası poliçesinde biriken paralar ve araçlar için alınacak hasar tutarları unutulan miktarların büyük bir kısmını oluşturuyor. 2016 yılında vatandaşlar sigorta hesaplarında toplam 28 milyon TL civarı para unuttular. 2018 yılında bu miktar daha da arttı ve unutulan toplam para miktarı 42 milyon lirayı geçti.

Durum böyle olunca vatandaşlar bazı sorulara cevap arar oldu. Sigortada kalan para nasıl öğrenilir? Bütün sigorta şirketlerinin unutulan sigorta parası sorgulama adresleri nelerdir? Sigortada kalan paralar nasıl alınır? Ölen kişilerin sigortada kalan paralarını yakınları alabilir mi ?  Soruların cevapları yazımızda. Ayrıca yazımızın sonunda unutulan sigorta paraları hakkındaki yönetmelik metnine de ulaşabilirsiniz.


ÖNEMLİ: 15 Haziran 2018 tarihine kadar, sigortada unuttukları paralar için geri alma başvurusunda bulunmayan tüketiciler, bu parayı bir daha talep edemeyecekler.

BENZER KONU: Bankalarda unutulan paranızın olup olmadığını öğrenmek için Bankada Unutulan Paralar 2018 – Sorgulama ve Geri Alma başlıklı yazımıza tıklayınız.


BENZER KONU: Miras sorgulama yapmak isterseniz E Devlet Veraset İlamı Sorgulama (Miras Sorgulama 2018) başlıklı yazımıza tıklayınız.

İçindekiler

Sigortada unutulan para nasıl öğrenilir?

Elimizdeki verilere göre 125 bin vatandaşın sigortada unutulan parası var. Peki, sigortada paranızın olup olmadığını nasıl öğrenebilirsiniz ?

Unutulan sigorta paralarınızı, güvence hesabı resmi sitesi olan www.guvencehesabi.org.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Sigortada unutulan para sorgulama videosunu izleyerek işlem detaylarını hemen öğrenebilirsiniz. Video için tıklayın: https://youtu.be/rNWHcJTD-FA

Şu zamanlarda güvence hesabı sitesine aşırı giriş yapıldığından erişim sıkıntıları yaşanıyor. Bu siteye bağlanamazsanız sigortada kalan paranızı öğrenmenin bir yolu daha var. Müşterisi olduğunuz sigorta şirketinin web sitesine girerek ilgili sekmelerden sigortada unutulan paranızın olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bütün sigorta şirketlerinin unutulan sigorta parası sorgulama adresleri  aşağıda verildi.

Ölen kişilerin sigortada kalan paralarını yakınları alabilir mi ?

Kişiler ölen yakınlarının sigortada unutulan paralarını da talep edebilirler.

Sigorta şirketlerinin unutulan sigorta parası sorgulama adresleri nelerdir?

Anadolu Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Aksigorta  unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Allianz Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

AIG Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Ankara Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Axa Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Doğa Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Ergo Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Euroka Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Generali Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Groupama Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Güneş Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Halk Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

HDI Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Koru Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Liberty Sigorta  unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Mapfre Genel Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Neova Sigorta  unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Zurich Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Ray Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Sompo Japan Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Sigorta Express unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Türk Nippon Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Unico Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Ziraat Sigorta unutulan sigorta parası sorgulaması için tıklayınız.

Unutulan sigorta paraları hakkındaki yönetmelik

ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ SİGORTALAR KAPSAMINDA

HAK SAHİPLERİNCE ARANMAYAN PARALAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel hukuk hükümlerine tabi sigortalar kapsamında hak sahiplerineödenmesi veya iadesi gereken her türlü prim ve tazminat gibi paralardan ilgili mevzuat uyarınca zamanaşımına uğrayanlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik özel hukuk hükümlerine tabi sigortalar ve sigorta şirketleri ile özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşları kapsar. Emeklilik şirketleri sigortacılık faaliyetleri çerçevesinde bu Yönetmelik hükümleri kapsamındadır.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/B ve geçici 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Emeklilik şirketi: 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan emeklilik şirketlerini,

b) Güvence Hesabı: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulan kurumu,

c) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,

ç) Ticari işler için temerrüt faizi: 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ile düzenlenen faizi,

d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

e) Özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar: 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu uyarınca kurulmuş Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu uyarınca kurulmuş Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve benzeri kuruluşları,

f) Sigorta şirketi: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Zamanaşımı

MADDE 4 (1) Sigorta ve emeklilik şirketleri ile özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar tarafından hak sahiplerine ödenmesi veya iade edilmesi gereken her türlü prim ve tazminat gibi paraların tabi olduğu zamanaşımı süresi 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

(2) Zamanaşımı süresine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.

Zamanaşımına uğrayan tutarların ilanı

MADDE 5 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki paraların zamanaşımına uğraması halinde söz konusu tutarlara ilişkin bilgiler zamanaşımı tarihini izleyen Şubat ayının ilk iş gününden itibaren sigorta ve emeklilik şirketleri ile özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşların internet sitelerinin ana sayfalarında dikkat çekecek bir şekilde ekte yer alan logo ve “Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar” başlığı altında oluşturulacak bir sorgulama alanında dört ay süreyle erişime sunulur. Söz konusu sorgulama alanında zamanaşımına uğramış tutarların Haziran ayının onbeşinci gününe kadar aranmaması durumunda Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara aktarılacağı hususuna yer verilir. Sigorta ve emeklilikşirketleri ile özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar, söz konusu listelerin kendi internet sitelerinde erişime sunulduğu hususunu zamanaşımı tarihini izleyen Şubat ayının onbeşinci gününe kadar ülke genelinde yayım yapan ve ilan talebi tarihinde Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk on gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla iki gün süreyle ilan eder.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki paralardan 100 TL ve üzeri tutarda olanlar bakımından, sigorta ve emeklilikşirketleri ile özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar, yukarıdaki fıkranın yanı sıra, bu paraların hak sahiplerince başvuruda bulunulmadığı takdirde 5684 sayılı Kanunun 33/B maddesi uyarınca ilgisine göre Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara devredileceği hususunda zamanaşımı tarihini izleyen Ocak ayı sonuna kadar hak sahiplerini iadeli taahhütlü mektup ve güvenli elektronik haberleşme yöntemleri ile bilgilendirmek zorundadır.

(3) Sigorta ve emeklilik şirketleri, zamanaşımına uğrayan paralara ilişkin olarak hak sahiplerine ait kimlik ve adres bilgileri ile zamanaşımına konu tutarları içeren listeleri Şubat ayının ilk iş gününde Güvence Hesabına gönderir. Güvence Hesabı listelerin kendisine ulaşmasından sonra bu tutarlara ilişkin olarak kendi internet sitesinde ekte yer alan logo ve “Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar” başlığı altında tüm şirketleri içerecek şekilde oluşturulacak bir sorgulama alanında zamanaşımı tarihini izleyen takvim yılının Mayıs ayının sonuna kadar sorgulama ekranı tahsis eder.

(4) Bu madde uyarınca tahsis edilen sorgulama alanında hak sahipleri, kimlik bilgilerine (T.C. kimlik no.su) göre sorgulama yaparak zamanaşımına uğrayan tutarları görebilirler. T.C. kimlik no.su bilinmeyen kişiler için “Ad-Soyad”bilgilerine ilave olarak “Doğum Tarihi” bilgilerinin girilerek sorgulama yapılabilmesi için gerekli alt yapı sağlanır.

(5) Sigorta ve emeklilik şirketleri ile özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar tarafından Basın İlan Kurumu aracılığıyla yapılması gereken ilanı, Birlik bu şirketler ve kuruluşlar adına yapabilir. Bu durumda anılan şirketler ve kuruluşlar ayrıca ilan yapmazlar.

(6) Bu madde kapsamında Basın İlan Kurumu aracılığıyla yapılan ilan metninde, sorgulama yapılabilecekşirketlerin unvanları ve internet adresleri ile ortak sorgulama yapılabilecek Güvence Hesabının unvanına ve internet adresine yer verilir. Ayrıca bu ilan metninde, zamanaşımına uğramış tutarların Haziran ayının onbeşinci gününe kadar aranmaması durumunda Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümler dahilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara aktarılacağı hususuna da yer verilir.

(7) Güvence Hesabı, sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ilgili bilgilerin kendisine gönderildiğini takip etmek ve ayrıca söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen şirketleri düzenli olarak Müsteşarlığa bildirmek zorundadır.

Zamanında aranmayan paraların devri

MADDE 6 (1) Hak sahipleri tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki paraların Haziran ayının onbeşincigününe kadar aranması durumunda sigorta ve emeklilik şirketleri ile özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar nezdinde tutulan paralar hak sahiplerine ödenir.

(2) Sigorta ve emeklilik şirketleri nezdinde olup bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Haziran ayının onbeşincigününe kadar hak sahipleri tarafından aranmayan tutarlar Güvence Hesabına aktarılır. Söz konusu tutarların hangi hesaplara yatırılacağı Güvence Hesabı tarafından sigorta ve emeklilik şirketlerine duyurulur. Sigorta ve emeklilikşirketleri, hak sahiplerine ilişkin kimlik ve adres bilgileri ile devir konusu tutarları içeren listeleri devir tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Güvence Hesabına bildirmekle yükümlüdür. Güvence Hesabına aktarılan tutarlar devir tarihi itibariyle Güvence Hesabı tarafından gelir kaydedilir. Bu madde uyarınca zamanında Güvence Hesabına aktarım yapmayan sigorta ve emeklilik şirketleri bu tutar üzerinden ayrıca ticari işler için uygulanan temerrüt faizi öderler.

(3) Özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar nezdinde olup bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Haziran ayının onbeşinci gününe kadar hak sahipleri tarafından aranmayan tutarlar, anılan kuruluşlar tarafından gelir kaydedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kanunun yayımı tarihinden önce zamanaşımına uğramış tutarlar

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Kanunun 33/B maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sahiplerine ödenmesi veya iade edilmesi gereken paralara ilişkin olarak anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuata göre tamamlanan işlemler geçerliliğini korur. Bu kapsamda olup anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenönce yürürlükte bulunan mevzuata göre tamamlanmayan işlemler, bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Hazırlık süresi

GEÇİCİ MADDE 2 (1) Sigorta ve emeklilik şirketleri, özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar ile Güvence Hesabı, zamanaşımına uğrayan tutarların internet sitelerinde ilanına ilişkin altyapılarını, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 2 ay içerisinde tamamlar.

Yürürlük

MADDE 7 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz.


Kaçırma!

Unutulan Banka Hesabı Sorgulama 2019 listeler

Bankada Unutulan Paralar 2019 – Sorgulama ve Geri Alma

Kişilere ve kurumlara ait banka hesaplarında belli bir süre hareket olmayınca bu hesaplar Türkiye Bankalar …

3 yorumlar

 1. Avatar

  BABAM 1987 DEN 1998 EKADAR ANADOLU SİGORTAYA PRİM YATIRMIŞ.SONRA AYILMIŞ. DİLEKÇE YAZIP İADE İSTEDİ SADECE 15 TL YATIRILMIŞ. MÜŞTERİ HİZMETLERİNİ ARADIK BİLGİLERİNİZE HESAP KAPATILDIĞI İÇİN ULAŞILMIYOR DENDİ.ŞİMDİ NE YAPABİLİRİZ

  • Avatar

   Konu hakkında daha önceden mahkemelere başvurmadıysanız http://www.sigortatahkim.org.tr/ sitesindeki formu doldurarak şikayette bulunabilirsiniz.

   • Avatar

    çok teşekkür ederim. aynı şekilde halk emekliliğe de para yatırılmış. 10 yılı geçen ödemelrde de iade oluyor mu.bugün allianz sigortaya da dilekçe yazacağım noter onaylı mı göndermem gerekir yoksa normal dilekçe mi göndermeliyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir