Anasayfa / Genel / İşkur’a Kayıtlı İşsizleri İşe Alan Patronlara Prim Desteği

İşkur’a Kayıtlı İşsizleri İşe Alan Patronlara Prim Desteği


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa OHAL kapsamında 2017 yılını kapsayacak geçici maddeler eklendi. Bu maddeler işverenlere ve işsiz vatandaşlara destek sağlamak ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla koyuldu. Bu yazımızda ilgili kanuna eklenen geçici maddeler arasında olan İşverene sigorta primi desteği ile ilgili bilgiler verdik. 2017 işverene sigorta primi desteği şartları nelerdir ? 2017 işverene sigorta primi desteği ne kadar ? Soruların cevapları ve 2017 işverene sigorta primi desteği ilgili kanun metni yazımızdadır.

2017 işverene sigorta primi desteği şartları nelerdir ?

2017 sigorta prim desteğinden aşağıda sıraladığımız şartlara uyan işverenler yararlanabilecek.


  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na aylık prim ve hizmet bildirgelerini yasal süresi içerisinde veren,
  • Sigortasız işçi çalıştırmayan,
  • SGK’ya idari para cezası ve bunlarla ilgili gecikme zammı ve cezası olmayan,
  • Sahte sigorta ile işçi istihdam etmeyen,
  • SGK’ya prim veya idari para cezası borcu olan ama mevcut borcunu yapılandırmış işverenler bu destekten yararlanabilir.

2017 sigorta prim desteği 01.02.2017 tarihi ile 31.12.2017 tarihleri arasında İŞKUR’a kayıtlı ve en az 3 aydır işsiz olan vatandaşları işe alan işverenlere verilecektir.

Ayrıca bu kapsamda işe alınacak vatandaşlar işveren açısından ilave istihdam kapsamında olmalıdır. Örneğin; bu destek dışında çalışan 10 kişi var ise bu kanun kapsamında işe alınacak 11. kişi için işverene prim desteği verilecek.


2017 işverene sigorta primi desteği ne kadar ?

Bu kapsamdaki işveren, asgari ücretle çalışan bir işçi için,  SGK’ya 666,57 TL ve Vergi Dairesine 106,81 TL damga ve gelir vergisi ödemekten muaf olacak. Bu muafiyeti aşağıdaki örnekle açıkladık.

Örnek: İşveren A, 01.02.2017 tarihinde asgari ücretle çalıştırmak üzere İşçi B’yi işe almıştır. İşveren A, 4447 sayılı Kanunun Geçici 17 ve 18’ inci maddelerinde yer alan desteklerden yararlanma şartlarına uymaktadır. Ayrıca işçi B bekardır ve çocuğu yoktur.

Brüt Ücret1.777,50 TL
SGK Primi İşveren Payı (%20,5)*364,39
İşsizlik Sigortası Primi (İşveren %2)35,55
SGK Primi İşçi Payı (%14)248,85
İşsizlik Sigortası Primi (%1)17,78
Gelir Vergisi Matrahı1.510,87
Gelir Vergisi (%15)226,63
Asgari Geçim İndirimi133,31
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi93,32
Damga Vergisi13,49
Net Ücret1.404,06

Yukarıdaki tabloda yer alan bilgilere göre normal şartlar altında İşveren A’nın, yanında çalıştırdığı asgari ücretli işçi (B) için (işçi payı dahil) Sosyal Güvenlik Kurumuna 666,57 TL ve Vergi Dairesine 106,81 TL ödeme yapması gerekir. Ancak 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunun Geçici 17 ve 18’ inci maddesinde yer alan teşviklerden yararlanan işveren, (22,22*30 gün=) 666,60 TL SGK primi, 93,32 TL Gelir Vergisi ve 13,49 TL Damga Vergisi ödemekten 31.12.2017 tarihine kadar muaf tutulacaktır.

2017 işverene sigorta primi desteği ilgili kanun metni

MADDE 3 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 17 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.

Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 18 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz.


Kaçırma!

Unutulan Banka Hesabı Sorgulama 2019 listeler

Bankada Unutulan Paralar 2019 – Sorgulama ve Geri Alma

Kişilere ve kurumlara ait banka hesaplarında belli bir süre hareket olmayınca bu hesaplar Türkiye Bankalar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir